Toyota Supra GT LM Zhuhai #02

Toyota Supra GT LM Zhuhai by TARGA models

TAMIYA製の1/24 Toyota Sard Supra GTです。

Toyota Supra GT LM Zhuhai by TARGA models

フロントサスペンションから作業を開始しました。

Toyota Supra GT LM Zhuhai by TARGA models

リアサスペンションも組みました。一旦ここで接着剤の乾燥を待ちます…